“Portrait of Alex Rudnitsky”

Oil Painting

 

2002

 

By Olga Rudnitsky

Copyright 2009